Aihe: Nuoret, Työelämä

Vamlas tarjosi uuden etäkesätyömallin avulla kesätyötä kuudelle alle 18-vuotiaalle nuorelle. Nuoret tuottivat pestinsä aikana sisältöä säätiön somekanaviin: Instagramiin, Twitteriin ja Facebookiin. Malli toimi hyvin, mutta hiottavaakin löytyi.

Vastuullinen kesäduuni -kampanjan, Vamlasin, Me osallisten sekä Talous ja nuoret TAT:n suunnittelema etäkesätyömalli rakennettiin, jotta nuorten palkkaaminen olisi työnantajille mahdollisimman helppoa. Malli luotiin korona-aikana, jona perinteisiä kesätyöpaikkoja tarjottiin kymmeniä tuhansia keskimääräistä vähemmän. Etäkesätyömallin suunnitteluun osallistui Vastuullisessa kesäduunikampanjassa mukana olevia työnantajia, joiden kanssa mietittiin erilaisten organisaatioiden tarpeisiin sopivia etäkesätyötehtäviä.

Malli on selkeä ja konkreettinen opas etäkesätyönantajalle.

Malli sopii erityisesti kahden viikon etäkesätyöjaksoille, joihin sitä sovellettiin myös Vamlasissa.

Kokemus oli sekä Vamlasin työntekijöiden että kesätyöntekijöidemme mielestä positiivinen: tunsimme onnistuneemme, vaikka konsepti oli kaikille uusi. Nuoret toimivat tottuneesti diginä päivittäisessä elämässään, joten etätyövälineet ja -kanavat olivat heille tuttuja sekä luontevia käyttää. Meidän tehtäväksemme jäi huolellinen työtehtävien ja työnohjauksen suunnittelu ja toteutus.

Askel 1: Rekrytointi

Etäkesätyö käynnistyi maaliskuussa rekrytointi-ilmoituksella, jonka julkaisimme omilla ja VKD:n nettisivuilla. Halusimme korostaa haussa monimuotoisuutta ja rohkaista monenlaisista taustoista tulevia nuoria hakemaan tehtävää. Tämän vuoksi noudatimme rekrytointiprosessissa positiivista erityiskohtelua ja kerroimme siitä ilmoituksessa suoraan tehtäväkuvauksen ja hakuohjeiden rinnalla.

Hakemuspohjana käytimme nuorille helppokäyttöistä ja myös mobiilissa toimivaa Webropol-kyselyä, joka sisälsi seitsemän kysymystä. Kymmenelle kiinnostavimmalle hakijalle lähetimme ennakkotehtävän, jolla kartoitimme nuorten osaamista sekä sosiaaliseen mediaan liittyviä kiinnostuksen kohteita. Saamiemme vastausten perusteella kutsuimme Teams-haastatteluun kuusi nuorta.

Kaikki haastattelemamme nuoret olivat jo osaavia somen käyttäjiä ja tekivät meihin haastattelijoihin vaikutuksen sujuvilla ja vakuuttavilla vastauksillaan. Lopulta valitsimme kolme etäkesätyöntekijää kahden viikon etäkesätyöjaksolle.

Lisäksi pystyimme tarjoamaan vielä kolmelle nuorelle mahdollisuuden toimia Vamlasin Instagramin kesäsisällöntuottajina, minkä ansiosta saimme lisättyä nuorten tuottaman, erityisesti alle 18-vuotiaille kohdistetun, sisällön määrää. Tämä auttoi meitä saavuttamaan sellaista kohderyhmää, jota emme ole aiemmin kovin helposti tavoittaneet.

Askel 2: Toteutus

Rekrytointivaiheen haastatteluissa olimme kartoittaneet nuorten yksilöllisiä vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita sekä mahdollisia tuen tarpeita. Näiden tietojen perusteella suunnittelimme heille sopivia yksilö- ja ryhmätehtäviä. Työtehtävät ja -aikataulun pyrimme laatimaan siten, että tehtävät jakautuvat mahdollisimman tasaisesti nuorten ja käytössä olevien päivien kesken, ja että nuorten yksilölliset työtahdit, ohjaustarpeet ja omat toiveet oli otettu mahdollisimman hyvin huomioon.

Vamlasin työntekijät ottivat nimettyinä päivinä päävastuun nuorten ohjaamisesta sekä tiedonkulusta heidän ja työntekijöiden välillä. Tämä selkeytti kaikkien elämää ja mahdollisti säätiön työntekijöiden osallistumisen myös muihin projekteihin.

Ensimmäinen etäkesätyöpäivä oli jännittävä meille kaikille.

Aloitimme päivän tutustumalla toisiimme hauskojen eläinkuvien avulla. Yhteisen naurun myötä jännitys alkoi nopeasti sulaa. Kävimme yhdessä läpi etäkesätyöhön liittyviä käytännön asioita sekä tulevien kahden viikon yleisaikataulun. Jaoimme kaikille lukujärjestyksen, jonka olimme laatineet yhdistämällä Etäkesätyöoppaasta löytyvän lukujärjestysmallin ja omat suunnitelmamme. Tutustuimme toisiimme ja laadimme nuorten johdolla turvallisen tilan pelisäännöt työjakson ajalle. Lisäksi nuoria ohjeistettiin miettimään valmiiksi omia vapaavalintaisia sometuotoksia, joita he saivat työstää muiden työtehtävien lomassa ensimmäisellä viikolla. Nämä tuotokset julkaisimme Vamlasin somekanavissa kesätyöjakson lopussa.

Jokainen työpäivä aloitettiin yhteisellä Teams-tapaamisella.

Näissä tapaamisissa jatkettiin toisiimme tutustumista ja käytiin läpi fiiliksiä ja odotuksia. Kävimme läpi myös päivän työtehtävät, jokaisen omien projektien tilanteen sekä niihin liittyvät toiveet, huolet ja kysymykset. Pyrimme pitämään aikataulumme koko ajan melko joustavana ja nuorten omia tahteja mukailevana. Tämä tarkoitti tilanteesta riippuen välillä tahdin hidastamista, välillä lisätehtävien keksimistä nopeasti tehtyjen tilalle.

Työtehtävistä riippuen nuoret työskentelivät välillä itsekseen, välillä keskenään Teamsin välityksellä ja välillä henkilökohtaisessa ohjauksessa jonkun työntekijän kanssa. Lisäksi meillä oli Whatsapp-ryhmä nopeaa tiedotusta, kysymyksiä sekä erilaisten ideoiden esittämistä varten. Ensimmäisen viikon jälkeen kysyimme työskentelystä palautetta nuorilta ja muokkasimme suunnitelmiamme sen mukaan toiselle viikolle.

Viestintää nuorilta nuorille

Viestintätehtävien antaminen kesätyöntekijöille vastasi Vamlasin tavoitteeseen saada juuri nuorten näköistä sisältöä säätiön kanaville. Kesätyöntekijöille se tarjosi mahdollisuuden tuottaa omaa elämäänsä koskevaa sisältöä ja saada sille myös näkyvyyttä.

Nuorille mieluisin alusta oli Instagram, johon he tekivät etäkesätyöjakson aikana yhden oman, täysin vapaavalintaisen, tuotoksen. Facebookiin ja Twitteriin kesätyöntekijät työstivät Vamlasin ohjeistamia, säätiön yleiseen tiedottamiseen liittyviä julkaisuja, minkä nuoret kokivat niin ikään kiinnostavaksi. Lisäksi nuorten kanssa ladattiin Vamlasin Youtube-kanavalle kesätyötaitoihin liittyvä videosarja, johon nuoret laativat kuvaukset sekä videoihin sopivat saatetekstit somealustan tyylin mukaan. 

Onnistumisia

Etäkesätyöntekijät kokivat positiivisena erityisesti rennon työskentelyn, mukavan ilmapiirin ja mahdollisuuden käyttää omaa luovuuttaan. Työtä sai tehdä itselleen mieluisalla tavalla ja omia taitoja sai soveltaa työssä monipuolisesti.

Työnantajan näkökulmasta onnistumisia olivat uusien ideoiden ja näkökulmien saaminen nuorilta sekä mahdollisuus toteuttaa Vamlasin kanavilla nuorten näköistä viestintää. Onnistuimme hyvin myös nuorten vahvuuksien tunnistamisessa, mikä mahdollisti sujuvan yksilöllisen ohjauksen. Yllätyimme positiivisesti siitä, miten helppoa nuoriin tutustuminen oli näinkin lyhyessä ajassa ja pelkän etäyhteyden kautta.

Hiottavaa seuraaville etäkesätyöjaksoille

Kaikkien etäkesätyöläistemme osaamistaustat olivat erilaiset. Siksi myös ohjauksen tarve sekä tehtäviin tarvittu aika vaihteli.

Kaikki nuoret kaipasivat positiivista palautetta, kannustusta ja rohkaisua omien ideoidensa toteuttamiseen. Siksi heidän ohjaamiseensa tarvittiin ja oli myös varattu aikaa. Yksi suurimmista haasteista oli varmistaa kaikille optimaalinen määrä sopivan haastavia ja mielekkäitä työtehtäviä, havaita yksilölliset ohjaustarpeet sekä muotoilla työtehtäviä lennossa esiin tulleiden tarpeiden mukaan.

Nuorten eritahtisuus ja aikataulujen yhteensovittaminen johti välillä nopeisiin muutoksiin jopa työpäivän aikana.

Tämän vuoksi nopeammin työskentelevät nuoret olivat välillä vailla tehtävää, kun taas enemmän aikaa ja ohjausta tarvitsevat olivat vaarassa stressaantua tahdista. Tasapainon löytäminen tehtävien haastavuudessa ja määrässä erilaisten nuorten kanssa vaatiikin jatkossa kehittämistä ja parempaa suunnittelua.

Nuoret kaipasivat toistensa seuraa. Vaikka yhteistyö ja rinnakkain tekeminen onnistui Teamsissä, panostamme jatkossa vielä aikaisempaa enemmän nuorten keskinäiseen vertaistoimintaan. Pohdimme jatkossa myös keinoja, joilla etäkesätyöntekijät ja koko Vamlasin työyhteisö – eivät vain nimetyt ohjaajat – saadaan kohtaamaan ja tutustumaan toisiinsa järjestelmällisemmin ja syvällisemmin.

Muun muassa näin nuoret kommentoivat etäkesätyöpestiään:

“Oli kiva tutustua twitteriin. Haluaisin oppia lisää siitä.”

“Mieluisin tehtävä oli oman projektin tekeminen, koska sain käyttää omaa luovuutta ja tehdä jotain, mistä itse pidän paljon.”

“Kaikki ohjaajat olivat mukavia ja heiltä oli helppo pyytää apua/kysyä kysymyksiä.”

Lisätiedot:
Pia Vaajakallio, työllisyyskoordinaattori
+358 50 586 6028
pia.vaajakallio@vamlas.fi
Anu Lönnqvist, työllisyyskoordinaattori
+358 50 339 7191
anu.lonnqvist@vamlas.fi
Peppi Santaniemi, viestintäsuunnittelija
+358 400 447 276
peppi.santaniemi@vamlas.fi

Lue lisää etäkesätyömallista:
Etäkesätyö: vinkit nuoren työllistämiseen (kesaduuni.org)
Uusi malli työnantajien avuksi – peruskoulun päättävät sujuvasti etäkesätöihin | Vamlas
Tiedote: Etäkesätyön mallista toivoa tulevaisuuteen | Vamlas

Jaa tämä: