Aihe: Blogi, Työelämä, Yleiset

Arviointivälineet tarjoavat ”sisäisen työkalun” ja viitekehyksen asiakkaan tilanteen kartoittamiseen, kertoo Miina Vahtera-Mäkinen blogissaan Työvalmennuskeskus Valpron kokemuksista. Valprossa useat työvalmentajat hyödyntävät IMBA ja Melba -työkyvyn arviointivälineitä, joiden käyttöön Vamlas on heidät kouluttanut.Vamlas on julkaissut myös seurantaraportin IMBA- ja Melba -käyttäjien kokemuksista. Raportin mukaan arviointivälineiden käyttö on laaja-alaistunut ja monipuolistunut aiempaan verrattuna.

Työkyvyn arviointivälineet helpottavat työvalmentajan työtä

Työvalmennuskeskus Valpro tarjoaa työvalmennusta 18-65 -vuotiaille ylöjärveläisille työttömille. Työvalmennuksessa työskennellään yhdessä asiakkaan kanssa kohti hänen työelämätavoitettaan. Osa asiakkaista etsii soveltuvaa koulutusalaa tai uutta suuntaa työelämässä, osa on palaamassa pidemmän tauon jälkeen takaisin työmarkkinoille. Joidenkin tilanne kaipaa jäljellä olevan työkyvyn kartoittamista. Tavoitteita on yhtä monta erilaista kuin asiakastakin, joten työvalmennuksen on pystyttävä joustamaan mahdollisimman paljon asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Valprossa työskentelee 14 työvalmentajaa, joista tällä hetkellä yhdeksällä on Vamlasin kautta hankittu IMBA ja Melba -arviointivälineiden käyttökoulutus. Osa on käynyt koulutukset vastikään ja jotkut ovat käyttäneet arviointivälinettä työssään jo vuosien ajan. Pisimpään arviointivälinettä käyttäneet työntekijät kuvaavat IMBAn ja Melban löytyvän jo ”selkärangasta”, eräänlaisena vakiintuneena tapana nähdä ja tehdä työtä.

Arviointivälineen voikin sanoa toimivan työn arjessa työvalmentajien sisäisenä työkaluna tai tausta-ajatuksena. IMBAn ja Melban vaikutus ajattelutapaan näkyy konkreettisimmillaan taitokartoituksessa, joka on Valprossa kehitetty työväline asiakkaan elämäntilanteen, taitojen ja työelämävalmiuksien kartoittamiseen. Siinä eri osa-alueita kuvataan viisiportaisella asteikolla. Taitokartoituksen avulla voidaan tehdä näkyväksi myös asiakkaan tilanteen muuttumista työvalmennuksen edetessä.

IMBA ja Melba -arviointivälineet ovat osoittautuneet Valprossa toimivaksi tavaksi arvioida asiakkaan kanssa tämän työllistymisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia. Työpajaympäristössä työtehtävien vaativuutta voidaan verrata suhteessa asiakkaan taitoihin ja kykyihin ja löytää asiakkaan kehityskohtia, vahvuuksia ja työtehtävien soveltamisen mahdollisuuksia. Näin asiakkaan työelämävalmiuksien lisääntyessä voidaan työvalmennuksessa edetä portaittain kohti vaativampia työtehtäviä ja työelämää.

Miina Vahtera-Mäkinen
Työvalmentaja
Työvalmennuskeskus Valpro
Työllisyyspalvelut/ Ylöjärven kaupunki


IMBA ja Melba -raportin kansiIMBAn ja Melba -arviointivälineiden käyttö on monipuolistunut seurantaraportin mukaan

Vamlas on syyskuussa julkaissut seurantaraportin IMBA ja Melba -työkyvyn arviointivälineiden käyttäjien kokemuksista. Seurantaraportin on Vamlasille toteuttanut Marja Nevalainen.  Seurantatutkimuksessa kuvataan IMBA ja Melba arviointivälineiden käyttöä edistäviä ja estäviä tekijöitä kyselytutkimuksen avulla.  Tutkimustuloksia peilataan kolmeen aiemmin tehtyyn seurantatutkimukseen (v. 2006, 2008 ja 2009). Kyselyyn vastasi 76 henkilöä.

IMBA- ja Melba -arviointivälineillä voidaan arvioida työpaikka- ja tehtäväkohtaisesti työtehtävän vaativuustekijöitä ja verrata niitä henkilön taitoihin ja kykyihin. Raportissa todetaan, että IMBAn ja Melban kaltaisia työn ja ihmisen yhdistäviä arvioinnin välineitä ei ole juurikaan käytössä.  Tulevaisuudessa arviointi näyttää kuitenkin korostuvan kaikilla koulutuksen ja työllistämisen osa-alueilla, joten IMBAn ja Melban kaltaisille välineille on jatkossakin tarvetta.

Selvityksessä havaittiin, että välineiden käyttö on laaja-alaistunut ja monipuolistunut alkuaikoihin verrattuna.  Aiemmin niitä käytettiin lähinnä yksilön taitojen selvittämiseen, nyt henkilön työkyvyn ja työn vaativuuden välinen vertailu on lisääntynyt. Välineitä hyödynnettiin kokonaisvaltaisesti henkilön ja työn yhteensovittamisessa, työtehtävien räätälöinnissä, rekrytoinnissa, yritysyhteistyössä ja työllistymisen tukena. Lisääntynyt yritysyhteistyö voi olla yksi syy tähän.

Selvityksen yleisenä johtopäätöksenä on, että tulee olla yhteiskunnallinen tarve arviointimenetelmille, jotta välineiden käyttöönotto onnistuu. Lisäksi tarvitaan uudenlaista lähestymistapaa ja käyttäjien asennemuutosta ja vastuuta välineiden käytöstä. Uusien välineiden käyttöönotto tulee nähdä uutta tietoa tuovana mahdollisuutena eikä lisätyönä ja taakkana.

Tutustu seurantaraporttiin Käyttäjän kokemus työkyvyn arvioinnin välineistä IMBA ja Melba(pdf)


Mitä ovat IMBA ja Melba?

Melba on kehitetty työn edellyttämien psykososiaalisten vaativuustekijöiden arviointiin. IMBAn avulla arvioidaan työn edellyttämiä fyysisiä vaativuustekijöitä, ympäristön olosuhteita ja työturvallisuustekijöitä. Arviointivälineitä hyödynnetään esimerkiksi työhön sijoittumisen, työssä jaksamisen ja työtoiminnassa oppimisen arviointiin ja ohjaukseen. Lisätietoja IMBAsta ja Melbasta

Vamlas järjestää koulutuksia menetelmien käyttöön. Koulutuksista tiedotetaan tapahtumakalenterissamme.


 

Jaa tämä: